Lid Raad van Toezicht

  Branche:
  Overheid & Non profit
  Zorg & Welzijn
  Dienstverband:
  Tijdelijk
  Opleiding:
  Universitair
  Uren:
  0 - 8 uur

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de doelrealisatie en continuïteit van GGZ Momentum. De Raad van Toezicht bepaalt o.a. de einddoelstelling, stelt statuten vast, legt verantwoordelijkheden van de raad van bestuur vast, stelt het bestuur aan en keurt beleid goed.

Het functioneren van de onderneming en van de bestuurders wordt door de raad kritisch gevolgd. De raad van toezicht geeft proactief advies (distantie versus betrokkenheid) en bewaakt de naleving van de statuten en het reglement. Wij volgen het profiel toezichthouder zorg 2.0.2.0 van de NVTZ en willen daarmee bereiken dat we toegevoegde waarde opleveren voor de zorg die GGZ Momentum levert. Wederzijds vertrouwen met inspiratie en verbinding is daarbij het uitgangspunt. We zijn vooral een ‘raad van vooruitkijken’ en leren van achteruit kijken.

De Raad van Toezicht is tevens een klankbord voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij de raad van bestuur van GGZ Momentum van adviezen kunnen voorzien.

Tijdsbesteding
Circa 6 vergaderingen per jaar.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van GGZ Momentum is gebaseerd op richtlijnen van de NVTZ.

Functie-eisen

Profiel
- U heeft een academisch werk- en denkniveau
- Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
- Gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening in de GGZ-sector;
- Nauwe betrokkenheid en affiniteit met GGZ;
- Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk;
- Maatschappelijk actief en een ondernemende instelling;
- Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance;
- Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
- Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen;
- Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- In de afgelopen 5 jaar geen relatie met GGZ Momentum als medewerker en/of cliënt of familielid in 1e of 2e graad.
- Beschikken over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
- Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke profieleisen
U versterkt de Raad van Toezicht op de thema’s Ondernemer & cliënten perspectief. We verwachten dat u sociaal betrokken bent en meer dan gemiddeld geïnteresseerd bent in de problematiek van de doelgroep. Uw weet wat het credo persoonlijk, dichtbij & betrokken betekent voor de doelgroep. Mogelijk bent u ervaringsdeskundige of bent u in uw persoonlijke omgeving direct betrokken bij cliënten. U beschikt over een allround inzicht op deze thema’s en heeft u een adequaat inzicht op de doorwerking van deze thema’s in strategisch beleid.
De huidige leden hebben een profiel Ondernemer – Bestuurlijk en Ondernemer – Financiën en Ondernemer en kwaliteit van zorg.
 

Bedrijfsprofiel

Organisatie & context
GGZ Momentum is een supra-regionale en internationale zorgaanbieder met vestigingen in Nederland (Den Bosch Veldhoven, Breda, Nijmegen) en Zuid Afrika. GGZ Momentum (Nederland) is gespecialiseerd in zorg aan mensen met complexe mentale problemen. Dat wil zeggen dat zij voornamelijk mensen zorg biedt die naast een verslavingsprobleem en/of gewichts- en eetproblemen ook bijkomende psychische en maatschappelijke problemen hebben.

In Zuid Afrika is GGZ Momentum een aanbieder van zorg aan mensen met verslaving en psychotrauma.
Bij GGZ Momentum spelen naast professionals ook ervaringsdeskundigen een rol, in de zin van een actieve cliënten- en familieraad maar ook medewerkers die naast hun professionele scholing, persoonlijke ervaringen hebben met de zorg. Zo is cliënt georiënteerde zorg beter gewaarborgd. GGZ Momentum werkt met multidisciplinaire teams bestaande uit: psychiaters, klinisch psychologen, (GZ)-psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, psychomotore therapeuten, lichaamsgerichte therapeuten ervaringsdeskundigen. Het credo is persoonlijk, dichtbij & betrokken.

GGZ Momentum beschikt over de mogelijkheid om klinisch (opname), in dagbehandeling (2 dagen per week) of poliklinisch/ambulant te behandelen. Dat kan in groepen, individueel of een combinatie van beiden. Wat geboden wordt , wordt in samenspraak , op basis van de ernst van de klachten, afgesproken.

GGZ Momentum is een groeiende en ambitieuze organisatie waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Sinds de oprichting in 2008 is de omzet gegroeid naar 8,5 miljoen. Momenteel heeft de instelling een omvang van 110 fte en in 2015 werd zorg verleent aan 1000 cliënten. De groei van de afgelopen jaren geeft een frisse dynamiek met kansen maar stelt ook eisen aan de organisatie en raad van toezicht. We functioneren op basis van wederzijds vertrouwen en zoeken ieders toegevoegde waarde in het geheel.

Lid Raad van Toezicht, profiel Ondernemer – cliënten perspectief
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat uit te oefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk en in ieder geval kennis van voor GGZ Momentum relevante netwerken. Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van GGZ Momentum als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad als geheel. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Graag willen we ruime aandacht voor de cliënt, ook in de Raad van Toezicht. We hebben daarom het voornemen de raad uit te breiden van 3 naar 4 leden en een vacature gesteld met als specifiek aandachtsgebied Ondernemer – cliënten perspectief.

 

Interesse? Klik op onderstaande knop!

Branches