Algemene Voorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden van Regio Vacatures Online B.V.

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Definities.
1.1 VacaturesInWeert - VacaturesInWeert is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting Regio Vacatures Online B.V. i.o., tevens eigenaar en exploitant van de website en merk- en domeinnaam VacaturesInWeert.nl.
1.2 VacaturesInWeert.nl - de website van Regio Vacatures Online.
1.3 Klant - de (rechts)persoon c.q. de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de (rechts)persoon die Regio Vacatures Online wenst te gebruiken voor zijn arbeidsmarktcommunicatie, waaronder specifiek het plaatsen van vacatures en zoeken naar potentiële kandidaten.
1.4 Werkzoekende - de natuurlijke persoon die potentieel kandidaat is voor de arbeidsmarkt en gebruik maakt van Regio Vacatures Online door registratie op VacaturesInWeert.nl via het daarvoor speciaal ingerichte deel van deze website en/of plaatsing van zijn/haar curriculum vitae op VacaturesInWeert.nl.
1.5 Opdrachtbevestiging - de schriftelijke bevestiging van Regio Vacatures Online aan de Klant inzake de gemaakte afspraken over de afname van pakketten en/of producten van Regio Vacatures Online waaronder, maar niet beperkt tot, a) een geplaatste advertentie voor zijn vacature(s) met eventueel ondersteunende bedrijfsinformatie op de site VacaturesInWeert.nl en/of b) een geplaatste zoekopdracht naar curriculum vitae(s) van Werkzoekende(n) in de CV database van Regio Vacatures Online.
1.6 Persoonsgegevens - door Gebruikers van VacaturesInWeert.nl te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres.
1.7 Overmacht - elke, van de wil van Regio Vacatures Online, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Regio Vacatures Online jegens Klant of Werkzoekende geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Regio Vacatures Online kan worden verlangd.
1.8 Gebruikers - onder Gebruikers worden verstaan: bezoekers van VacaturesInWeert.nl, Klants en Werkzoekenden

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1. Deze algemene voorwaarden van Regio Vacatures Online zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Regio Vacatures Online en Gebruikers van VacaturesInWeert.nl waarop Regio Vacatures Online deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, waaronder in elk geval de toegang en het gebruik van VacaturesInWeert.nl.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Gebruikers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst met Klant
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Regio Vacatures Online zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Indien Klant in wenst te gaan op een aanbieding of offerte van Regio Vacatures Online, ontvangt Klant van Regio Vacatures Online een Opdrachtbevestiging, waarin onder meer de afgesproken diensten, de duur van de plaatsing en de prijs van de diensten zijn vastgelegd. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de door Klant ondertekende opdrachtbevestiging door Regio Vacatures Online (hetzij per fax, hetzij per post) retour is ontvangen. Het staat Regio Vacatures Online vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Er komt in elk geval een overeenkomst tot stand zodra de Klant gebruik gaat maken van de mogelijkheden die VacaturesInWeert.nl biedt aan Klants.
3.2. Na totstandkoming van de Overeenkomst worden de afgesproken diensten in gang gezet. Vanaf dat moment draagt Klant zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens.
3.3. Het is Klant niet toegestaan om de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Regio Vacatures Online.

Artikel 4. Doel en uitvoering overeenkomst
4.1. Regio Vacatures Online heeft primair als doel Klants en Werkzoekenden in staat te stellen om via VacaturesInWeert.nl contact met elkaar op te nemen inzake vacatures en secundair het geven van algemene informatie omtrent arbeidsmarktcommunicatie ter ondersteuning van het primaire doel.
4.2. Regio Vacatures Online zal een overeenkomst tussen Regio Vacatures Online en een Klant naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Regio Vacatures Online zorgt daarbij voor de technische middelen en het platform voor Klants en Werkzoekenden, zoals bedoeld in het vorige lid. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Regio Vacatures Online kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat en is geen partij bij een eventuele overeenkomst tussen een Klant en een Werkzoekende.
4.3. Regio Vacatures Online is gerechtigd om de totale of gedeeltelijke exploitatie van VacaturesInWeert.nl uit te besteden aan derden.

Artikel 5. Duur, opschorting en (tussentijdse) beëindiging
5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode, m.u.v. het bepaalde in Hoofdstuk I, art. 8.3.
5.2 Elk der partijen heeft het recht de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij, ondanks ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor nakoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit genoemde overeenkomsten.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Regio Vacatures Online op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Regio Vacatures Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Indien op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorige lid reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Regio Vacatures Online ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Regio Vacatures Online behoudt daarbij steeds het recht een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Betaling/incasso
6.1 Betaling door Klant aan Regio Vacatures Online zoals in de Opdrachtbevestiging vastgelegd dient, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Regio Vacatures Online aan te wijzen bankrekening.

6.2 Indien Klant, nadat hij eenmaal is aangemaand te betalen, in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is Klant van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Klant in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.

6.3 Indien op enig moment blijkt dat de informatie van Klant op VacaturesInWeert.nl strijdig is met deze algemene gebruikersvoorwaarden, is Regio Vacatures Online gerechtigd deze informatie per direct te verwijderen en/of Klant uit te sluiten van gebruik van VacaturesInWeert.nl. Restitutie van de reeds aan Regio Vacatures Online gedane betaling(en) vindt dan niet plaats.
6.4 Indien Regio Vacatures Online genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor in redelijkheid gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door Klant aan Regio Vacatures Online worden vergoed. Deze kosten bedragen tenminste 25% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente, met een minimum van € 25,- .

Artikel 7. Zaken m.b.t. Werkzoekende
7.1. Werkzoekende draagt zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar curriculum vitae. Bij het verstrekken van onjuiste of gedateerde (ouder dan 1 jaar) gegevens wordt het curriculum vitae van VacaturesInWeert.nl verwijderd.
7.2. De plaatsing van een curriculum vitae is gratis voor Werkzoekende.
7.3. Regio Vacatures Online behoudt zich het recht voor om curriculum vitaes te verwijderen van VacaturesInWeert.nl in geval de inhoud inbreuk maakt op rechten van derden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1 De aansprakelijkheid van Regio Vacatures Online voor directe schade van Klant wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing inzake de Opdrachtbevestiging is beperkt tot het bedrag dat Klant voor deze plaatsing betaalt aan Regio Vacatures Online.
8.2 Regio Vacatures Online is jegens Klant niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
8.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9. Overmacht
Regio Vacatures Online is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

Artikel 10. Diversen
10.1. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene gebruikersvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.
10.2. Op deze algemene gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
10.3. Deze algemene gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door Regio Vacatures Online worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op VacaturesInWeert.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing

HOOFDSTUK II. TOEGANG EN GEBRUIK VacaturesInWeert.nl

Artikel 1. Inhoud
1.1. Klant en/of Werkzoekende dient ervoor zorg te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden informatie (waaronder vacature, bedrijfsinformatie, curriculum vitae) overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en zo volledig mogelijk is.
1.2. De informatie die door Klant en/of Werkzoekende wordt verstrekt op VacaturesInWeert.nl dient rechtstreeks verband te houden met het onder Hoofdstuk I, artikel 4.1 genoemde doel van Regio Vacatures Online. VacaturesInWeert.nl mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel of om diensten en/of producten in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing naar een hyperlink dient deze direct relevant in verband met het genoemde doel te zijn. Regio Vacatures Online behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks per direct te (laten) verwijderen.
1.3. Het is de verantwoordelijkheid van Klant en/of Werkzoekende dat zijn/haar aangeboden informatie op VacaturesInWeert.nl geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
1.4. Regio Vacatures Online behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aangeleverde teksten van onder meer vacatures in te korten of te wijzigen. Regio Vacatures Online behoudt zich ook het recht voor om informatie van Klant en/of Werkzoekende op VacaturesInWeert.nl zonder opgave van redenen te verwijderen. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:
• De inhoud inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
• De inhoud van de informatie van Klant en/of Werkzoekende in strijd is met wet, goede zeden en/of onjuist, onvolledig of onrechtmatig is;
• De plaatsing van de informatie in strijd is met het doel van Regio Vacatures Online;
• Overeengekomen betalingen (gedeeltelijk) zijn uitgebleven;
• De opdrachtbevestiging na verzending niet getekend is geretourneerd of in zijn geheel niet is geretourneerd.
1.5. Klant vrijwaart Regio Vacatures Online tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de inhoud van de informatie van Klant inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 2. Vorm
Het is uitdrukkelijk verboden om informatie te plaatsen op VacaturesInWeert.nl op een andere wijze dan is voorgeschreven door Regio Vacatures Online.

Artikel 3. Intellectueel eigendom
3.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot VacaturesInWeert.nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Regio Vacatures Online. Op deze rechten mogen door Gebruikers geen inbreuk worden gemaakt.
3.2 Regio Vacatures Online is niet aansprakelijk voor de inhoud van de vacatures, bedrijfsinformatie en/of curriculum vitaes, noch voor de schending van (intellectuele eigendoms)rechten van Gebruikers of derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op VacaturesInWeert.nl
3.3 Het is Gebruikers of derden verboden om het concept van VacaturesInWeert.nl c.q. de gehele of gedeeltelijke inhoud van VacaturesInWeert.nl te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden. Zulks geldt niet voor het downloaden en bekijken van VacaturesInWeert.nl voor eigen gebruik. Het is Gebruikers of derden tevens verboden om VacaturesInWeert.nl te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze website.

Artikel 4. Mis/gebruik Persoonsgegevens
4.1 Het gebruik van (persoons)gegevens die via VacaturesInWeert.nl openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van onder Hoofdstuk I, artikel 4 genoemde doel van Regio Vacatures Online.
4.2 Het is Gebruikers onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
• (Ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
• (Ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden;
• E-mail adressen van Gebruikers van VacaturesInWeert.nl te verzamelen.
4.3 Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,- (zegge: Tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk II, artikel 7.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1. Regio Vacatures Online sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van VacaturesInWeert.nl.
5.2. Regio Vacatures Online is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• Handelingen door derden verricht, waaronder het sluiten van overeenkomsten, die zouden zijn ingegeven door informatie op VacaturesInWeert.nl;
• De onmogelijkheid om VacaturesInWeert.nl te gebruiken;
• Onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie over Klants en/of Werkzoekenden op VacaturesInWeert.nl;
• Het onrechtmatig gebruik van VacaturesInWeert.nl, door een Gebruiker of derde(n);
• Handelingen van Gebruikers of derden, nadat een overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van VacaturesInWeert.nl in de ruimste zin van het woord.
5.3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Regio Vacatures Online of haar ondergeschikten met betrekking tot VacaturesInWeert.nl.

Artikel 6 Vrijwaring
Gebruikers vrijwaren Regio Vacatures Online voor alle aanspraken van andere gebruikers of derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door hen op VacaturesInWeert.nl worden geplaatst c.q. verstrekt.

Artikel 7. Uitsluiting
Regio Vacatures Online behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van VacaturesInWeert.nl, waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met wet, openbare orde, goede zeden, de Opdrachtbevestiging, en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en onverminderd het recht van Regio Vacatures Online om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Verwijzingen
8.1. VacaturesInWeert.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Regio Vacatures Online heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites dient rekening te worden gehouden met de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deze websites.
8.2. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners dan zijn de privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Regio Vacatures Online is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 9. Beveiliging
Regio Vacatures Online spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

HOOFDSTUK III. PRIVACY BELEID Regio Vacatures Online

Artikel 1. Persoonsgegevens
1.1. Regio Vacatures Online legt, bij afname van een abonnement, bestelling van een publicatie, gebruikmaking van de interactieve diensten op VacaturesInWeert.nl of bij andere contactmomenten, de van Gebruikers verkregen gegevens vast.
1.2. Regio Vacatures Online vindt het belangrijk om de door Klant en Werkzoekende verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
1.3. Indien gebruik wordt gemaakt van VacaturesInWeert.nl, dienen de gegevens van Klant en Werkzoekende waaronder, doch niet beperkt tot, naam/adres/woon- of vestigingsplaatsgegevens en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Klant en Werkzoekende garanderen wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van VacaturesInWeert.nl.
1.4. De Persoonsgegevens zullen aangewend worden om Klant en Werkzoekende in staat te stellen om met elkaar in contact te treden.
1.5. In het kader van het tegengaan van misbruik van VacaturesInWeert.nl zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek Persoonsgegevens van gebruikers van Regio Vacatures Online ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen in het genoemde kader IP-adressen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens
2.1. Door gebruikmaking van VacaturesInWeert.nl gaat Klant en/of Werkzoekende ermee akkoord dat Persoonsgegevens, naast het onder Hoofdstuk III, artikel 1 genoemde en met inachtneming van wetgeving, verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en siteverbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie van Regio Vacatures Online van haar of van zorgvuldig geselecteerde derden.
2.2. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is of in geval van het bepaalde onder Hoofdstuk III, artikel 1, lid 6.
2.3. Indien Klant of Werkzoekende geen prijs stellen op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunnen de persoonsgegevens op schriftelijke verzoek aan Regio Vacatures Online via service@VacaturesInWeert.nl, geblokkeerd worden.
2.4. Klant of Werkzoekende kunnen inzage vragen in de Persoonsgegevens die van hen zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren door een mail te sturen naar info@VacaturesInWeert.nl.

Artikel 3. Bezoekgegevens
3.1. Op VacaturesInWeert.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan Regio Vacatures Online haar dienstverlening verder optimaliseren.
3.2. Gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Regio Vacatures Online gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Regio Vacatures Online gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar Gebruikers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Regio Vacatures Online en eventueel zorgvuldig geselecteerde derden.
3.3. Aan advertenties op VacaturesInWeert.nl kunnen cookies gekoppeld zijn. Deze houden o.a. bij welke advertenties aan Gebruikers vertoond zijn.
3.4. De cookies worden door Regio Vacatures Online zelf geplaatst maar de verwerking ervan vindt deels plaats door derden. Deze derden hebben echter geen toegang tot persoonlijke gegevens.
3.5 Op de sites van Regio Vacatures Online treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Regio Vacatures Online kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Artikel 4. Wijzigingen
Regio Vacatures Online behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Beleid. Op dit privacy Beleid is Nederlands recht van toepassing.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 20-9-2011
 

Artikel 5 Bestellen, Betalen & Plaatsen, Garantie & Retour


* Bestellen
In de webwinkel van VacaturesInWeert.nl kunt u de producten van VacaturesInWeert.nl online bekijken en eventueel direct bestellen.

U kunt vacature(s) banner(s) en of andere producten aan uw winkelwagentje toevoegen door op de knop 'in winkelwagen' te drukken.
Hiermee wordt het sieraad automatisch één maal in uw winkelwagentje gestopt.
U kunt de inhoud van uw winkelwagentje bekijken door rechtsboven te klikken op 'mijn winkelwagen'. Als u meerdere aantallen van één model wilt bestellen, kunt u dit ook bij 'mijn winkelwagen' rechtsboven veranderen.
Typ het gewenste aantal in en klik hierna op 'winkelwagen bijwerken'.
Indien u per bestelling meerdere verschillende sieraden wilt kopen, kunt u in dit menu linksonder klikken op 'Ga verder met winkelen'.

Als u de producten van uw keuze in het winkelwagentje hebt gestopt, kunt u de bestelling controleren bij 'mijn winkelwagen'. Om de inhoud van dit winkelwagentje te bestellen klikt u op de knop 'Afrekenen'.
U ziet nu twee opties:
- Afrekenen zonder een account aan te maken
- Bewaar mijn gegevens voor een volgende keer.
De laatste optie heeft als voordeel dat u uw naam- en adresgegevens maar één keer hoeft in te voeren, dat u inzicht krijgt in eerdere bestelling en deze optie biedt extra mogelijkheden zoals het bijhouden van verlangslijstjes, het selecteren van meerder afleveradressen en tags.

Maak een keuze uit de twee opties en klik op 'ga verder'.
U dient nu een aantal verplichte velden in te vullen:
- Voor- en achternaam
- Emailadres
- Adres, plaats en postcode
- Telefoonnummer
Indien u heeft gekozen voor het aanmaken van een account kunt u hier ook uw (zelf te verzinnen)wachtwoord invoeren. Klik op de knop 'Ga verder'.

Nu dient u de verzendwijze te selecteren. U kunt kiezen uit:
- Direct plaatsen
Kies de verzendwijze en klik op 'Ga verder'.

Nu komt u bij 'Betalingsgegevens'.
U dient hier een keuze te maken tussen de volgende betaalopties:
- iDEAL (gemakkelijk online betalen via uw eigen bank)
- Vooruitbetaling via bankoverschrijving.
Maak uw keuze en klik op de knop 'Ga verder'.

U ziet nu een samenvatting van de bestelling, controleer deze zorgvuldig en klik op de knop 'Plaats Order' om de inhoud van uw winkelwagentje te bestellen.

U ontvangt hierna direct een automatische orderbevestiging van ons, print deze uit en controleer de bestelling, emailadres en naam- en adresgegevens zorgvuldig.
Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@VacaturesInWeert.nl, indien er iets niet klopt.

Als uw iDEAL betaling is geslaagd, ontvangt u de order normaal gesproken binnen 10 minuten.
Als u heeft gekozen voor de optie 'vooruitbetaling via bankoverschrijving' ontvangt u de bestelling binnen 3 werkdagen nádat de betaling bij ons binnen is. Dit is afhankelijk van uw bank.

Privacy:
Indien u een bestelling plaatst bij VacaturesInWeert.nl, hebben wij uw naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en uw emailadres nodig.
Uw emailadres wordt opgeslagen in het bestand van VacaturesInWeert.nl, om u in de toekomst op de hoogte te houden van nieuwe collecties of interessante aanbiedingen. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit tijdens het bestellen aangeven. Uw telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt om contact te kunnen opnemen over uw bestelling en zal niet voor promotionele doeleinden worden gebruikt.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verstrekken aan derden.
* Betalen
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

U kunt in onze webwinkel betalen door middel van iDEAL of bankgiro (vooraf overmaken):

- iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen.
iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma, bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.
Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN Amro, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Een bestelling die betaald is met iDEAL heeft u binnen 1-3 werkdagen in huis.
Bij Dooor Jewelry betaalt u niets extra voor iDEAL betalingen.

- Vooraf overmaken
Indien u kiest voor bankgiro, dan dient u het verschuldigde bedrag vooraf over te maken.
U kunt het bedrag overmaken op: Rekeningnummer 61135429, ten name van: Regio Vacatures Online B.V., Weert. Vermeld bij betaling alstublieft het Ordernummer.

U kunt het rekeningnummer en ordernummer ook terugvinden in de bevestigingsmail die u wordt toegestuurd, zodra de bestelling door ons is ontvangen en in het systeem is opgenomen.

* Direct plaatsen!
Uw product kunt u direct plaatsen..

* Garantie
VacaturesInWeert.nl garandeert dat uw vacature(s) te minste 3 maanden online staan. Voor de andere diensten geld het volgende
Banners staan voor de duur van 1 maand op VacaturesInWeert.nl,
Direct mailingen worden in overleg met u in gezet.
CV database geld een minimale duur van 1 maand.

* Retour
Mocht u iets hebben besteld, dat na aflevering toch niet aan uw wensen voldoet, kunt u het product binnen 7 dagen naar ons terug sturen. U krijgt dan het aankoopbedrag van het de dienst terug,

Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 11-11-2019